Виды и типы парламентов

Класифікація парламентів

Виды и типы парламентов

Укладач: 

Старший викладач кафедри конституційного та міжнародного права НАВС – В.В. Редькін

2. Класифікація парламентів

3. Структура парламентів

2. Класифікація парламентів

Парламенти можна класифікувати за різними критеріями.

Види парламентів:

– Залежновід повноважень:

1. парламенти з абсолютно необмеженоюкомпетенцією;

– існують в країнах англосаксонськоїсистеми права, а також в країнах тоталітарного соціалізму, де вони можутьприймати рішення з будь-яких питань;

– але, наприклад, у Великобританії всерівно існують питання королівської прерогативи (питання війни і миру);

2. парламенти з абсолютно обмеженоюкомпетенцією;

– існують у Франції та деяких франкомовнихкраїнах Африки, її бувши колоніях (Мадагаскар та ін.);

– вони приймають закони, які встановлюютьоснови правового регулювання, а вже детальне опрацювання тих чи інших питаньздійснює виконавча влада, а також закони з питань, віднесених до їхкомпетенції, з усіх інших питань приймаються нормативні акти президента, уряду,міністрів;

3. парламенти з відносно визначеною,обмеженою компетенцією (консультативні).

– такі парламенти існують як правило уфедеративних державах (Індія, Малайзія, Німеччина);

– наприклад, Конституція Індії встановлюєтри сфери повноважень: 1) питання, що відносяться до виключної компетенціїфедерації, 2) питання, віднесені до компетенції окремих штатів, 3) питанняспільної компетенції парламенту та штатів.

– Залежновід форми правління в державі:

1. парламенти в парламентарних республіках(Великобританія, Італія)

– діє принцип парламентськоївідповідальності уряду;

– парламент має право відправити уряд увідставку;

2. парламенти в президентських республіках(США)

– жорсткий принцип поділу влади;

– парламенти не володіють правом висловитивотум недовіри уряду чи уряд правом розпуску парламенту;

– виконавча влада наділена правом вето, азаконодавча влада правом імпічменту;

3. парламенти в країнах із змішаною формоюправління (Франція, країни СНГ)

– парламент має право вотуму недовіриуряду, а президент право розпуску парламенту;

4. країни, в яких парламент відіграє майжедекоративну роль

– іноді навіть застосовують термін«консультативні парламенти» (Катар);

– парламенти при абсолютній владі монархає так звані «квазіпарламенти»;

– до цієї категорії відносять такожпарламенти в країнах соціалістичної орієнтації (Куба, В’єтнам), які скликаються2-3 рази на рік, стопроцентно голосують «за», не утримуючись на не голосуючи«проти» рішень.

– Заструктурою:

1. однопалатні;

2. двопалатні

(відомі випадки функціонування парламентів і з більшою кількістю палат, алеїх робота як правило була не продуктивною, наприклад, Союзна Скупщина Югославіїу 70-ті роки складалася із 5-ти палат).

– Зароллю, яку відіграють парламенти

1. активні парламенти(конгрес США)

– вони приймають закони, беруть участь уформуванні уряду та його відставці, наділені правами об’являти імпічмент;

2. реактивні парламенти(Великобританія, Австралія, Канада)

– на парламенти впливає виконавча влада,але і парламенти впливають на уряд, тобто між цими двома гілками влади існуєвзаємозв’язок;

3. маргінальні парламенти

– парламенти, які контролюються верховноювиконавчою владою до такого степеню, що їх вплив на політику є дуже незначним;

4. мінімальні парламенти

– парламенти як такі мають лише назву, аніякого впливу на формування політики держави вони не мають.

3. Структура парламентів

Зазвичай під парламентомрозуміють однопалатну представницьку установу або ж нижню палату двухпалатногопарламенту.

У англосаксонському праві парламент – це триєдина установа, що включаєглаву держави (Великобританія, Індія), верхню і нижню палати; або ж двоєдинаустанова – включає Президента та існуюча одна палата (Танзанія по Конституції1977р.).

У континентальному праві (Германія, Франція) – розуміють двіпалати парламенту, глава ж держави не є складовою частиною парламенту.

Іноді парламентомназивають однопалатний законодавчий орган (Україна).

Історія знає існування трьох (80-90 роки ЮАР), шести (Югославія в70-х роках) палатних парламентів, існування поряд з двома чи однією палатамипалати вождів (країни Африки та Океанії.

Сучасні парламенти складаються з однієїчи двох палат, хоча історії відомі випадки трьох палат, шести палат упарламентів.

Спочатку парламент у Великобританії був однопалатним, він став двопалатнимв середині 14 ст. в результаті компромісу між двома соціальними групами(аристократією і буржуазією).

Двопалатна структура в країнах парламентської системи була гарантом відпоспішного прийняття рішень членами нижньої палати. За традицією верхня палатабула більш консервативною, захищаючою традиції, а нижня – більш демократичною іпрогресивною. Вони таким чином ніби складали баланс.

В Європі в період буржуазних революцій створювалися однопалатні парламенти,вони були більш мобільні і пристосовані для реалізації революційних ідей, але вдеяких країнах вони перевищували свої повноваження і перетворювалися в засобидеспотії.

В США однопалатний Конгрес був перетворений у двопалатний Конгрес, так самоу Франції відбулися зміни після гострих революційних потрясінь.

Перевага двопалатного парламенту полягала в тому, що верхня палатастримувала нижню від непродуманих і жорстких рішень.

В країнах з федеративною формою правління майже завжди є спеціальна другапалата для представництва інтересів суб’єктів федерації (США, Австралія,Австрія, Венесуела, Індія, Мексика та ін.)

На думку деяких авторів однопалатні парламенти є більш ефективними тавідповідають демократичному устрою та однонаціональному складу населення, їхзаконодавча процедура не настільки складана як у двопалатному парламенту.

Але слід відзначити, що двопалатність парламенту задовольняє потреби федеративногоустрою держави, запобігає непродуманим рішенням.

В двопалатних парламентах є дві моделі взаємовідносин між палатами: рівнийправовий статус та неоднаковий.

Наприклад, в США дві палати конгресу мають рівні повноваження узаконодавчій сфері, але нижня палата має виключні повноваження у сферіфінансів, а верхня – ратифікує міжнародні договори, затверджує призначенняпосадових осіб та виконує роль суду в процедурі імпічменту.

Довгий час принцип рівності був свідченням демократизму і пропагувався післяДругої світової війни.

Але практика показує, що рівність прав палат не завжди дає позитивнірезультати, так рівність компетенції може привести до зникнення специфічнихфункцій у палат і вони можуть просто дублювати роботу одна одної.

Верхня палата може бути:

Слабкою – коли вона у станівідкласти прийняття рішення нижньої палати, але не в стані перешкодити йому,оскільки її вето може бути преоделено нижньою палатою (Великобританія, Польща);

– Сильною – коли без її згоди закон прийнятибути не може (Італія, США, Швейцарія – 1999р.).

Палати парламентунеодинакові за своєю чисельністю. Конституція може фіксувати точну кількість членів палат ( унижній палаті Польщі – 460 депутатів, Італії – 630, Японії – 500). Зазвичайнижня палата більш чисельніша аніж верхня. Однак, наприклад у Великобританії до1999р., було: у верхній (Палата лордів) – 1200 перов, а у нижній (Палаті общин)– 659.

Внутрішня побудова парламенту і йогопалат:

1. Керівник – Голова (Спікер) чиколегіальний орган (бюро в Іспанії, організаційний комітет в Чехії, презідіумсесії в КНР).

2. Партійні фракції.

3. Комітети і комісії.

4. Бюро палати, ради палати чи радистарійшин (Італія – конференція палати) – вирішують організаційні питання.

5. Квестори – обираються з числа молодихдепутатів: підримують порядок у залі засідань, в кулуарах, буфеті, здійснюютьпідрахунок голосів при відкритому голосуванні.

Важливу роль в діяльності парламентів відіграють його керівні органи.

В нижніх палатах та однопалатних парламентах вони обираються депутатами, якправило на першій сесії на весь строк повноважень парламенту.

Як правило за традицією голову нижньої палати називають спікером.

Крім нього депутати можутьобирати одного чи двох віце-спікерів, секретарів, які редагують та підписуютьпротоколи засідань, а в деяких країнах (Франція, Італія, Бельгія) обирають ще йквесторів, які займаються адміністративно-господарською діяльність впарламенті.

На них покладені функції по догляду за приміщенням парламенту таіншими допоміжними приміщеннями (бібліотеками, спортивними залами), вонизаймаються видатками та підтриманням порядку в залі засідань.

Голова верхньої палати в деяких країнах обирається як і голова нижньоїпалати (Франція, Італія, Японія), а в деяких країнах цей пост займається запосадою.

Наприклад, в США віце-президент стає керівником верхньої палати; вВеликобританії Палатою Лордів керує Лорд-канцлер, член Кабінету міністрів,особа призначена на посаду Прем’єр-міністром, в Канаді спікер Сенатупризначається на посаду указом генерал-губернатора, за рекомендацією Прем’єр-міністра.

Керівники палати в ряді країн можуть утворювати колегіальний орган. Так, вНімеччині президент палати і два секретаря утворюють президію під час засіданняБундестагу.

Парламентські комісії чи комітетице спеціальні органи, утворені з депутатів, головноюціллю яких є підготовча робота по створенню і оцінці законопроектів, контрольза виконанням законів чи за діяльності виконавчої влади і т.д.

Отже,законопроекти завжди попередньо обговорюються на засіданнях комісій, без їхвисновку законопроект не може бути поставлений на голосування.

Комісії маютьправо вносити поправки в законопроекти, повертати їх авторам для уточнення, надоопрацювання, призначати експертизи.

Комісії парламенту можуть бути:

– постійні і тимчасові,

– спеціалізовані та універсальні.

Постійні комісії діютьпротягом всього терміну повноважень парламенту. Вони формуються на пропорційнійоснові від партійних фракцій.

Тимчасові ж комісії створюються для виконання певних покладених на них функцій (наприклад, слідчікомісії, редакційні комісії по виробленню тексту того чи іншого законопроекту).

Комісії складаються з депутатів, але при необхідності до їх роботи можутьзалучатися в якості спеціалістів державні посадові особи, бізнесмени, вчені,які можуть виступати в якості експертів. Цей процес обговорення здійснюється«за закритими дверми».

Партійні об’єднання депутатів називаються партійними фракціями (Німеччина), парламентськими групами (Франція, Італія), парламентськимипартіями (Великобританія), партійними клубами (Австрія, Польща, Хорватія).

Фракції використовують свій вплив при контролі за діяльністю уряду, впарламентських республіках та монархіях вони формують уряд (фракція, що маєбільшість формує уряд, а інші фракції об’єднуються і формують коаліційнийуряд).

Крім фактичного лідера фракції (лідера партії) можуть мати місце іпроцедурні начальники, які в країнах англосаксонської системи права називаються«кнутами» та слідкують за правильністю голосування членів фракції, за порядкомголосування, ведуть підрахунок голосів і т.д.

В парламентах можуть створюватися і спеціальні органи парламентського контролю:ревізори, контролери, омбудсмен, народний захисник.

Парламенти можуть створювати так звані рахункові палати чи комісії.

В Німеччині є, наприклад, уповноважений Бундестага у справах оборони таармії.

Аппарат парламенту:

 • Допоміжні служби парламенту, йогопалат і камісій – бібліотека, секретаріат, типографія, господарська частина,група комп’ютерного обслуговування;
 • Консультанти парламента;
 • Особисті помічники парламентарієв, їхреференти, секретарі

Источник: http://studies.in.ua/ru/gpzs-lekcii/3959-klasifkacya-parlamentv.html

Сигареты Парламент: виды и описание

Виды и типы парламентов

С курением человечество познакомилось еще много лет назад. С тех самых пор эта смертельная привычка идет постоянным спутником человека.

И хотя все сигаретоманы прекрасно знают, к каким печальным последствиям приводит такая дружба, количество курильщиков не уменьшается.

Многие хватаются за сигаретку, подчиняясь своей зависимости и потребности организма, иные пытаются табачным дымом успокоить расшалившиеся нервы. Есть и такие, которые курят просто так, ради моды и внешнего антуража.

Все здравомыслящие люди ратуют за полный отказ от курения, в стране проводятся массовые мероприятия, все усилия направлены на понижение числа курящих. И такая политика имеет хоть и небольшой, но успех.

Правда, остаются завзятые курильщики, для которых сигареты стали смыслом и частью жизни. Закоренелые сигаретоманы предпочитают пользоваться каким-либо одним видом любимого табачка. А давайте поговорим об одной из популярных сигаретных марок.

Это Parliament, известный и обожаемый многими курильщиками, какие разновидности сигарет Парламент существуют и в чем их отличия?

Парламент является наиболее распространенной маркой сигарет

Особенности торговой марки

Создателем данного курительного бренда является всемирно известная, крупная табачная корпорация Филипп Моррис.

Парламент по праву был признан одной из наиболее распространенных и популярных марок сигарет. Именно эту продукцию особенно любят использовать в кино, рекламе, различных спектаклях и постановках.

Эта сигаретная продукция славятся многолетней историей создания, которая начинается в 1931 году.

По статистике основная целевая аудитория любителей сигарет Парламент – люди возрастом 20–50 лет со средним и более достатком.

По мнению производителей, люди, курящие Parliament, отлично знают, что именно хотят от своей жизни и активно добиваются положенных целей. Причем, представители табачной корпорации отдельно подчеркивают, что эта марка — не для каждого курильщика. Изготовители позиционируют Парламент, как элитные сигареты, который по составу и дизайну только доказывают это.

Сигареты Парламент — детище крупнейшей табачной корпорации Филипп Моррис

Согласно утверждению производителей, их курительное детище является гораздо безопаснее иных представителей табачного мира. Ведь представители бренда Parliament обладают рядом явных преимуществ. В частности:

 1. Уникальным угольным фильтром-мундштуком, который работает на уменьшении канцерогенных веществ и иных вредных составляющих табачного дыма при курении. Также он предотвращает пожелтение зубов и дарит курильщику настоящее расслабление.
 2. Использованием табака высшего сорта, элитных видов. Именно благодаря ему, эти сигареты славятся своим, особенно мягким вкусом и приятным восприятием.
 3. Высокое качество изготовления. Табачные производители за всю историю многолетнего производства стараются поддерживать у Parliament звания «элитной марки». И им это удается.
 4. Огромный ассортимент предлагаемой продукции, который постоянно пополняется новыми моделями. Это дает возможность значительно расширять число почитателей Парламента, ведь каждый курильщик может выбрать именно свой тип и состав сигарет.

Цена за пачку сигарет марки Parliament варьируется в пределах 80–165 рублей (в зависимости от марки).

В 2018 году ожидает очередное повышение цен на табачную продукцию. Но по уверениям производителей, стоимость Парламента повыситься ненамного и он сохранит свои позиции по востребованности.

Стандартные сигареты Парламент: виды и описание

Табачная продукция этой марки, пожалуй, обладает самым большим количеством ассортимента своей продукции. И каждый вид сигарет имеет свою неповторимую индивидуальность, они отличаются по крепости, по составу табака и дизайну.

Парламент обладает стандартным видом дизайна своей упаковки – с бело-синим окрасом. Но разработчики сигарет выпускают на рынки не только новые типы продукции, но и балуют своих потребителей именными коллекциями (например, с участием Джорджа Буша или Мерилин Монро).

Наикрепчайший Найт Блю (Night Blue)

Самый крепкий представитель сигарет этого класса. Марка создана специально для таких курильщиков, которым приходится выкуривать сразу несколько обычных сигарет, чтобы утолить свой никотиновый аппетит.

В каждой сигарете Найт Блю содержится 0,6 мг никотина и 8 мг смол. Каждая сигаретка снабжена специальным фильтром-мундштуком. Этот вид наиболее популярен среди мужской части населения, женщины берут его очень редко.

Фото этих сигарет представлено ниже:

Сигареты Парламент Найт Блю

Привлекательный Аква Блю (Aqua Blue)

Этот тип Парламента является наиболее распространенным и самым популярным среди мужчин и женщин. Благодаря сниженной концентрации никотинового соединения, такие сигареты способны полностью удовлетворить потребность организма в никотине, при этом нанести уменьшенный вред здоровью курильщика. Каждая сигарета Аква Блю содержит 0, 4 мг никотина и 5 мг смолы.

Сигареты Парламент Аква Блю

Облегченный Сильвер Блю (Silver Blue)

Сигареты этой марки принадлежат к еще более облегченному классу, чем Аква Блю. И именно эти сигареты, с изысканным и привлекательным дизайном больше всего предпочитают женщины. Мужчинам такая марка не нравится из-за слишком малой концентрации никотина в составе. Каждый представитель этой табачной марки содержит 0,3 мг никотина и 3 мг смолистых веществ.

Сигареты Парламент Силвер Блю

Наилегчайший Платинум Блю (Platinum Blue)

Это самые легкие сигареты группы Парламента.

Из-за недостатка привычной крепости и табачной терпкости у мужчин Платинум Блю не пользуется популярностью, а вот женщины охотно покупают эти маленькие принадлежности курительного увлечения.

В составе каждой сигаретки 0,1 мг никотина и 1 мг смолы. Кстати, именно эти сигареты специалисты рекомендуют тем, кто все же решился расстаться со смертельной привычкой.

Сигареты Парламент Платинум Блю

Длинные сигареты Парламент

Табачные изделия, которые обладает удлиненными размерами, традиционно считаются женскими. Так же, как и стандартные, длинные Parliament имеют несколько разновидностей, отличающихся по крепости. Эта линейка представлена следующими видами продукции:

 1. Парламент Карат (Carat). Каждое изделие содержит 4 мг смолистых соединений и 0,4 мг никотина.
 2. Парламент Резерв (Reserve). Наиболее популярные у женщин, так как выглядят очень изящно благодаря удлиненному корпусу (самому длинному среди данной линейки продукции). По крепости и содержанию смол Резерв приравнивается к Карату.
 3. Парламент Супер Слимс (Super Slims). Эти легкие сигареты также являются еще и самыми тонкими из этой линейки табачной продукции. Одна сигарета содержит 0,3 мг смол и 4 мг никотина.

Сигареты Парламент Резерв

Иные разновидности

Сигаретный ассортимент Parliament не ограничивается уже перечисленными типами. Производители ежегодно пополняют свою коллекцию табачных изделий этого класса.

По статистике наибольшей популярностью пользуются сигареты Парламент с кнопкой, нажав на которую, можно придать курению определенный аромат.

Также в продаже можно встретить и иные виды табачной продукции такого бренда (правда, эти разновидности являются наиболее редкими).

Это следующие сигареты:

 • Парламент Лайтс (Parliament lights);
 • Парламент Лайтс 100 С (Parliament lights 100 С);
 • Парламент Ультра Лайтс (Parliament Ultra Lights);
 • Парламент Премиум Эдишн Лайтс (Parliament Premium Edition Lights);
 • Парламент Ментол (Parliament Mentol);
 • Парламент Ментол Лайтс (Parliament Mentol Lights);
 • Парламент Фул Флэйвор (Parliament Full Flavor).

Практически все эти виды распространены в Швейцарии и США. В России можно только изредка увидеть и приобрести такие марки, как:

 • Парламент Ван (Parliament One);
 • Парламент Лайтс (Parliament lights);
 • Парламент Фильтрз (Parliament Filters);
 • Парламент Экстра Лайт (Parliament Extra lights).

Это следует знать

Лицам, увлеченным курением, стоит понимать, что маркировка «легкий», «суперлегкий» – это всего лишь маркетинговый ход. И, кстати, довольно удачный.

Большинство курильщиков предпочитают именно облегченные сигареты, так как свято верят, что они более безопасные.

Но на свете не существует неопасных и безвредных сигарет, все эти табачные представители наносят сокрушительный урон здоровью человека.

Но стоит отметить, что по утверждениям специалистов курительные изделия, где снижена концентрация смол и никотина, все же понижает возможный шанс развития у курящего онкологии и патологий легочной системы. Правда, с одним условием: если курильщик постепенно снижает количество выкуриваемых за сутки сигарет.

Установлено, что при курении сразу 3 облегченных сигарет вместо одной крепкой, у человека повышается риск развития смертельных заболеваний в 3-4 раза.

К повышению шансов заработать себе онкологию или ХОБЛ приводит и компенсаторное курение. То есть, когда слабая по содержанию смолы и никотина сигарета курится с глубокими и долгими затяжками. Это частое явление, когда привыкший к крепким табачным изделиям человек переходит на более легкую продукцию.

Какие имеем выводы

Курильщикам следует понять одну простую истину – легкие и даже суперлегкие сигареты не способны стать панацеей.

Даже отказавшись от табачных изделий с высоким содержанием смолистых и никотиновых соединений в пользу более мягких, человек будет так же планомерно уничтожать собственное здоровье.

Поэтому следует не перебирать виды сигаретной продукции, а выискивать наиболее подходящие пути полного избавления от вредной привычки.

Ведь даже самые лучшие сигареты, которые относятся к классу элитных, являются врагами человека, такими же, как и представители дешевого табачного мира.

Только путем планомерного сокращения потребления сигарет, можно встать на путь, ведущий к их полному забвению.

А чтобы этот переход был удачным и безболезненным, и стоит использовать легкие сигареты, а затем перейти уже на никотинозаместительную терапию.

Источник: http://vsezavisimosti.ru/kurenie/sigarety-parlament-raznovidnosti.html

Виды и типы парламентов

Виды и типы парламентов

Англосаксонский тип парламента Англосаксонский тип парламента существует в странах, где утвердилась двухпартийная система. Например, в Великобритании поочередно правит то партия консерваторов, то партия лейбористов, в США — республиканская и демократическая партии.

Соответственно парламент строго делится на две части. Представители партий в таком парламенте сидят отдельно. Обсуждение законопроектов чаще проходит по принципу «да — нет» или «одобряем — отклоняем», одним словом, в конфронтационном духе.

Считается, что полярные точки зрения позволяют сразу выявить «подводные камни» законопроекта и быстро докопаться до сути обсуждаемого вопроса.

Возможно, из-за того, что «производительность» законотворческого труда здесь более высокая, практически все, что нуждается в правовом регулировании, проходит через парламент (доля делегированного правотворчества сравнительно невелика).

Парламенты и их типы

Территориальный принцип представительства практикуется в федерациях (Россия, Германия, Босния и Герцеговина, Австрия) и в унитарных государствах (Франция, Польша, Хорватия, Италия, Словения).

В унитарных государствах вторая палата используется для выражения интересов административно-территориальных образований и оказания влияния на процесс принятия общегосударственных политических решений.

Политико-правовой статус палат, полномочия палат, сроки полномочий депутатов палат, порядок обновления палат могут быть различными и в унитарных государствах, и в федерациях. В Бельгии, Италии и Швейцарии полномочия первой и второй палат аналогичны.

Они формируют правительство и осуществляют законотворчество. В ряде государств вторая палата представляет региональные интересы (Австрия, Ирландия, Нидерланды, Франция, ФРГ и др.).

Юридическая техника

Рассаживаются они на депу­татских скамейках как бы веером, т. е. слева направо. Слева располагаются партии, которые представляют ин­тересы беднейших слоев (коммунисты, социалисты, со­циал-демократы, лейбористы и т.
п.

), в центре — партии, выражающие интересы среднего слоя общества (демократы, христианские демократы, зеленые и т. п.), справа — представители имущих слоев общества (либе­ралы, консерваторы и т. п.).

Внимание Между ними располагают­ся партии, чья политика носит пограничный или про­межуточный характер, — левые центристы и правые центристы. Целая палитра политических взглядов просматривается в таком парламенте.

Обсуждение законопроектов здесь позволяет выразить точки зрения различных политических сил и выявить все тонкости законопроекта. Как правило, законопроект не отвергается, а в него вносятся многочисленные поправ­ки.

Виды парламента

Важно Представители партий в таком парламенте сидят отдельно. Обсуждение законопроектов чаще проходит по прин­ципу: «да — нет», или «белое — черное», или «поддер­живаем — отвергаем», одним словом, в конфронтационном духе.

Считается, что полярные точки зрения позво­ляют сразу выявить «подводные камни» законопроекта и быстро докопаться до сути обсуждаемого вопроса.

Воз­можно, из-за того, что «производительность» законотвор­ческого труда здесь достаточно высока, практически все, что нуждается в правовом регулировании, проходит че­рез парламент.

Континентальный (европейский) тип пар­ламента имеет место, как это следует из названия, в странах континентальной Европы, а также в тех странах, где утвердилась многопартийная система. Те партии, ко­торые прошли избирательный барьер (набрали установ­ленное законом минимальное количество ), зани­мают места в парламенте.

§ 8. типы парламентов и их влияние на законотворческий процесс

Полностью подчиненные парламенты функционируют в тех странах, где реальным центром принятия важнейших государственных решений являются не парламенты, а партия и партийные комитеты; режим работы общенациональных представительных органов не обеспечивает его полновластие в структуре представительства, так как они не являются постоянно действующими учреждениями (Верховные Советы в СССР, РСФСР и др.) [Теория и история…, 2008, с. 111]. Парламенты различных стран отличаются своей структурой.

Структура и виды парламентов

Континентальный тип парламента позволяет выявить целую палитру политических взглядов. Чтобы их представить и отразить в законе, требуется значительно больше времени. Вот почему здесь законотворческий процесс более сложный и длительный.

Можно ли сегодня говорить о тенденции в развитии парламентаризма (имея в виду его структуру)? Думается, да, но с некоторой осторожностью. Как показывает социальная практика, все большее количество стран при формировании своих парламентов использует опыт европейских государств.

С точки зрения теории также получается, что будущее принадлежит европейской модели парламентаризма, поскольку:

 1. усложнение социальной жизни требует всестороннего обдумывания вопросов, и этому способствует представительство в парламенте партий различного направления;
 2. развитие общества постоянно идет по путч усиления социальной дифференциации.

Структура парламента и его палат

Согласно Конституции США 1787 г., однопалатный конгресс конфедерации был заменен двухпалатным собранием федеративного государства. Во Франции с 1789 г. осуществлялись неоднократные попытки парламентского конструирования в сторону «единого собрания» или «двухпалатного собрания».

Современные парламенты состоят из одной11 или двух палат (моно- камеральная и бикамералъная системы), но в истории известны случаи существования большего числа палат. По Конституции СФРЮ 1963 г. (в редакции 1968 г.) число палат равнялось шести.

В ЮАР в период «апартеида» был трехпалатный парламент, палаты которого формировались по расовой принадлежности. Двухпалатный парламент во Франции при доминировании Национального собрания, но с полновластным сенатом возродился в V республике.

Виды парламентов

Такие парламенты не обладают правом вотума недоверия, а правительство не обладает правом роспуска парламента.

Третья модель парламента – парламент в странах, где существует смешанная форма правления, сочетающая элементы парламентской и президентской систем.

Парламент, с одной стороны, наделен правом вотума недоверия и там есть реальный институт парламентской ответственности правительства, но и у президента очень важные полномочия, связанные с деятельностью парламента.

В этих странах президент наделен правом роспуска парламента. Наконец, четвертая модель – парламенты в тех странах, где они играют почти декоративную роль.

Иногда применяется термин «консультативные парламенты». В некоторых странах такой термин реально существует (Катар).

Это законосовещательные органы.

3. виды парламентов по объему компетенции. полномочия парламента

Назначение референдумов (это полномочие носит либо исключительный, либо альтернативный характер).5. Формирование высших государственных органов и учреждений,6.

Полномочия в области обороны и безопасности – право объявлять войну и заключать мир – США, Франция, Куба, Италия, Венгрия, Китай.7. Квазисудебные полномочия:– импичмент – парламентская судебная процедура (цель – отстранение от должности виновных в совершении преступлений главы государства, должностных лиц исполнительной власти, судьи),– объявление амнистии.8.

Право объявлять войну и чрезвычайное положение.9. Контроль за использованием вооруженных сил.10. Право обжалования действий администрации. По стурктуре парламенты делятся на однопалатные и двухпалатные.

Законопроект внесло лейбористское Правительство, которое возглавлял Т. Блэр. От обеих партий поочередно выступали представители и высказывали противоположные мнения.

Говорили страстно, приводимые аргументы иллюстрировали конкретными примерами, чтобы вызвать соответствующие эмоции. Одного дня для принятия решения не хватило, и вопрос был перенесен на следующее заседание. Вся Великобритания следила за этим процессом по телевидению.

Континентальный (европейский) тип парламента Континентальный тип парламента утвердился в странах континентальной Европы, а также в странах, где существует многопартийная система. Партии, преодолевшие избирательный барьер, занимают места в парламенте.

Рассаживаются на депутатских скамейках как бы веером, т.е.

Виды и типы парламентов по устройству

Однопалатные парламенты функционируют в таких странах, как Греция, Исландия, Люксембург, Норвегия, Португалия, Финляндия, Дания, Швеция, Венгрия, Украина, Китай, Турция, Индонезия, Южная Корея, Пакистан и др.

Парламенты Исландии и Норвегии однопалатные, но состоят из двух частей (секций). Из общего числа депутатов 1/4 — в норвежском и 1/3 — в исландском парламентах выделяются в отдельную палату.

Обе палаты рассматривают и решают одни и те же вопросы, но в случае разногласий проводят общие рабочие заседания, тем самым реализуя принцип двойного контроля над принимаемыми решениями.

Двухпалатные парламенты существуют во всех современных федерациях (Россия, Индия, США, ФРГ, Бразилия, Нигерия, Австралия, Бельгия, Швейцария, Австрия, Босния и Герцеговина и др.) за исключением двух федераций с однопалатным парламентом (Коморские острова и Федеративные штаты Микронезии).

 • Без рубрики
 • Новости
 • Статьи

Источник: http://spravka-z.ru/2019/01/27/vidy-i-tipy-parlamentov/

Виды и типы парламентов по устройству

Виды и типы парламентов

Высшие представительные органы можно подразделить на несколько видов.

Различают парламенты с абсолютно неограниченной (абсолютно неопределенной) компетенцией, если они обладают правом принимать законы о любых вопросах (Англия, Япония, Италия, Ирландия, Греция, современные социалистические государства; к этой же группе относились СССР и страны народной демократии). Парламенты с абсолютно ограниченной (абсолютно определенной) компетенцией (пример — Конституция Франции 1958 г.) ограничены перечнем вопросов своей компетенции, однако он может быть уточнен и дополнен законом.

ОК

Парламенты с относительно ограниченной компетенцией характерны для федеративных и децентрализованных унитарных государств, поскольку в них властные возможности центральных институтов ограничены правами субъектов федераций или территориальными образованиями (США, Испания и др.).

Некоторые ученые относят к таким случаям страны, где имеется совместная компетенция союза и составляющих его субъектов (федерации — ФРГ, Индия, Малайзия). Выделяются парламенты с относительно определенной компетенцией в странах с изменяющейся компетенцией деятельности высшего представительного органа.

Вследствие нечеткости критерия данной классификации один и тот же парламент могут относить к разным типам.

При учете объема полномочий выделяют: парламент с неограниченными полномочиями; представительное собрание с ограниченными полномочиями; консультативное общенародное собрание. При учете особенностей взаимодействий между верховной представительной властью и правительством выделяют:

 • 1) доминирующие парламенты;
 • 2) автономные парламенты;
 • 3) ограниченно автономные парламенты;
 • 4) подчиненные парламенты;
 • 5) полностью подчиненные парламенты.

Доминирующие парламенты — модель, при которой ведущую роль в политической жизни играют высшие представительные органы. Они формируют и «жестко» контролируют правительство (Франция времени Четвертой республики 1946-1958 гг., современная Италия).

Автономные парламенты контролирует законодательный процесс, но не имеют конституционных рычагов воздействия на правительство (формирование, отставка) (Конгресс США, парламенты Скандинавских стран).

Ограниченно автономные парламенты существуют в условиях острого соперничества правительства и оппозиции в высшем представительном собрании (палата общин в Великобритании).

Подчиненные парламенты возникают в странах, когда все или значительная часть верховных полномочий парламента концентрируются в руках главы государства (парламенты Боливии, Узбекистана, Белоруссии, Национальное собрание Франции до второй половины 1980-х гг.).

Полностью подчиненные парламенты функционируют в тех странах, где реальным центром принятия важнейших государственных решений являются не парламенты, а партия и партийные комитеты; режим работы общенациональных представительных органов не обеспечивает его полновластие в структуре представительства, так как они не являются постоянно действующими учреждениями (Верховные Советы в СССР, РСФСР и др.) [Теория и история. 2008, с. 111].

Парламенты различных стран отличаются своей структурой. В Западной Европе в Средние века сословно-представительные собрания включали представительство трех основных сословий — духовенство, дворянство и третье сословие. Трехпалатная структура представительного средневекового органа утвердилась во Франции, в королевствах

Пиренейского полуострова, в большинстве княжеств западной части Германии. В швабском крайстаге было пять палат (в буквальном переводе — «скамей») — князья Церкви, прелаты, светские князья, графы и бароны, города. Смысл многопалатного парламента (двух, трех и т. д.) состоял в том, что каждое из сословий как часть народа имеет своих представителей в государственном органе.

Парламент Англии в это же время сложился как двухпалатный (он состоял из «монарха и палат»). Двухпалатная структура представительства в разных вариациях существовала в Богемии, Польше, Венгрии, Скандинавии. В России Земской собор также мог делиться на две палаты (например, собор 1648 г.).

В первой заседали духовная власть и боярская дума, состоящая из бояр, окольничих (окольничий занимал чин после боярина) и думных людей, во второй — «ответной палате» собирались все выборные люди, дворяне и посадские. Согласно Конституции США 1787 г., однопалатный конгресс конфедерации был заменен двухпалатным собранием федеративного государства. Во Франции с 1789 г.

осуществлялись неоднократные попытки парламентского конструирования в сторону «единого собрания» или «двухпалатного собрания».

Современные парламенты состоят из одной 11 или двух палат (моно- камеральная и бикамералъная системы), но в истории известны случаи существования большего числа палат. По Конституции СФРЮ 1963 г. (в редакции 1968 г.

) число палат равнялось шести. В ЮАР в период «апартеида» был трехпалатный парламент, палаты которого формировались по расовой принадлежности.

Двухпалатный парламент во Франции при доминировании Национального собрания, но с полновластным сенатом возродился в V республике.

Однопалатные парламенты функционируют в таких странах, как Греция, Исландия, Люксембург, Норвегия, Португалия, Финляндия, Дания, Швеция, Венгрия, Украина, Китай, Турция, Индонезия, Южная Корея, Пакистан и др. Парламенты Исландии и Норвегии однопалатные, но состоят из двух частей (секций).

Из общего числа депутатов 1/4 — в норвежском и 1/3 — в исландском парламентах выделяются в отдельную палату. Обе палаты рассматривают и решают одни и те же вопросы, но в случае разногласий проводят общие рабочие заседания, тем самым реализуя принцип двойного контроля над принимаемыми решениями.

Двухпалатные парламенты существуют во всех современных федерациях (Россия, Индия, США, ФРГ, Бразилия, Нигерия, Австралия, Бельгия, Швейцария, Австрия, Босния и Герцеговина и др.

) за исключением двух федераций с однопалатным парламентом (Коморские острова и Федеративные штаты Микронезии).

Случай Танзании в силу явного неравноправия Танганьики и Занзибара ставит под сомнение возможность рассмотрения этого государства как федерации. Двухпалатные [1]

парламенты действуют и во многих унитарных образованиях (Франция, Италия, Польша, Румыния, Чехия, Испания, Хорватия, Нидерланды, Словения, Италия, Белоруссия и др.). Известны примеры уменьшения количества палат (Швеция, Дания) [2] .

Во всех бикамеральных парламентах нижняя палата имеет первичные представительные функции, играет большую роль в законодательном и управленческом процессах, избирается прямым тайным анием на основе всеобщего избирательного права (пропорциональная, простого большинства и большинства в два тура).

Верхняя палата в различных странах формируется по различным принципам; используются различные варианты прямых выборов (США, Япония, Чехия, Бразилия); непрямые выборы членами местных советов или отдельными территориальными единицами (Испания, Франция, Бельгия, Нидерланды); корпоративное представительство (Ирландия); избрание нижней палатой; кооптация; назначение региональными органами власти или главой государства; принцип наследственности (до недавнего времени в чистом виде присутствовал в Великобритании). В ряде стран мира практикуется этническое квотирование.

Доминирующая черта формирования вторых палат парламентов европейских стран — это территориальный принцип представительства. Он определяет состав большинства палат, избираемых прямыми выборами (Италия, Швейцария, Хорватия, Польша) и формируемых на основе непрямых (Франция, Нидерланды, Словения) или смешанных (Испания) выборов.

Территориальный принцип представительства практикуется в федерациях (Россия, Германия, Босния и Герцеговина, Австрия) и в унитарных государствах (Франция, Польша, Хорватия, Италия, Словения).

В унитарных государствах вторая палата используется для выражения интересов административно-территориальных образований и оказания влияния на процесс принятия общегосударственных политических решений.

Политико-правовой статус палат, полномочия палат, сроки полномочий депутатов палат, порядок обновления палат могут быть различными и в унитарных государствах, и в федерациях. В Бельгии, Италии и Швейцарии полномочия первой и второй палат аналогичны.

Они формируют правительство и осуществляют законотворчество. В ряде государств вторая палата представляет региональные интересы (Австрия, Ирландия, Нидерланды, Франция, ФРГ и др.).

В теории бикамерализма верхняя палата должна быть меньшей по численности, чем первая, но достаточно большой для реализации принципа легитимности представительства.

Двухпалатный парламент должен обеспечить максимальное представительство интересов общества как целого и свести к минимуму опасность парламентского диктата, утверждение диспропорций между ветвями разделенной государственной власти. Он обеспечивает достижение компромисса по поводу закона в ходе самого законодательного процесса.

Двухпалатная организация парламента предполагает функционирование палат этих представительных органов по преимуществу в режиме раздельных заседаний. Законодательный процесс в таких парламентах осуществляется исключительно по палатам.

В большинстве бикамеральных систем одна из палат явно доминирует, другая (обычно вторая) наделена меньшим объемом полномочий, но при этом бикамерализм неизменно предполагает включение обеих палат в процесс принятия политических решений (законодательных актов и т. д.

), что связано с реализацией требования их взаимного контроля. Кроме того, в двухпалатных системах связь с населением осуществляется более тесно.

К недостаткам двухпалатного парламента относят: замедление работы представительного собрания; борьбу между палатами, периодически проявляющиеся тенденции к автономии и несогласованной стратегии принятия решений; разный принцип формирования и, как следствие, состав палат, риски конфликтов и расколов и др.

Парламент как высший общенациональный представительный орган государства, определение его прав и обязанностей, сферы полномочий согласно Конституции. Классификация и типы Парламентов. Анализ двухпалатной структуры парламента в Японии и Бразилии

РубрикаГосударство и право
Видкурсовая работа
Языкрусский
Дата добавления18.06.2012
Размер файла27,4 K

Соглашение об использовании материалов сайта

Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена.
Данная работа (и все другие) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Понятие и структура современного парламента: однопалатный, двухпалатный и трехпалатный. Закрепление полномочий парламента в конституции. Правовое регулирование работы парламента и парламентских процедур. Пленарные заседания, доктрина “свободного мандата”.

контрольная работа [15,6 K], добавлен 27.06.2009

Парламент Республики Беларусь как представительный и законодательный орган, его структура и основные участники, компетенция и главные формы работы. Акты Парламента Республики Беларусь, их нормативно-законодательная сила и роль в деятельности государства.

Источник: https://piteika.com/zavisimosti/vidy-i-tipy-parlamentov-po-ustrojstvu.html

ПравоЗащита
Добавить комментарий